Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene Voorwaarden

Wij zijn erg blij u te mogen ontvangen op onze website www.parfuma.com (hierna 'de site' genoemd). Wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo exact en actueel mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn.

Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:

  • in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie;
  • voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
  • en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet.

Dienovereenkomstig betekent het feit dat de bestelling gedaan wordt, dat koper deze Algemene Voorwaarden aanvaardt met uitsluiting van alle andere voorwaarden  die gelden in de filialen van Parfuma, gezien het feit dat deze voorwaarden slechts een indicatieve waarde hebben.

Uitgever van de site

Parfuma Bvba
Eiermarkt 31
2000 Antwerpen
België
T + 32 3 232 46 11
F + 32 3 226 38 90

Btw-identificatienummer : BE 0406.370.513

Hosting van de website 

De hosting van de huidige site wordt verzorgd door:

HousingCenter
Posthoflei 1, bus 3
2600 Berchem
België

 Bescherming persoonsgegevens

De maatschappij Parfuma verbindt zich er toe het vertrouwen dat u getuigt te respecteren en past nauwkeurig de wet van 11 december 1998 toe betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft het inzage-, verbeter- of annulatierecht van de gegevens die u aanbelangen. U kan ons verwittigen per email op info@parfuma.com, of per brief naar Klantendienst Parfuma -  Eiermarkt 31 - 2000 Antwerpen - België  met vermelding van uw naam, voornaam, volledig adres en eventueel uw klantnummer/ordernummer.

Via ons kunt u ook reclame krijgen van andere bedrijven of geïnformeerd worden over onze aanbiedingen per telefoon of per post. Indien u die informatie niet wenst, volstaat het ons te verwittigen per email op info@parfuma.com, of te schrijven naar de klantendienst Parfuma -  Eiermarkt 31- 2000 Antwerpen -  België.  

 Bereikbaarheid Klantenservice

Voor alle mogelijke informatie, vragen of advies, kunt u terecht bij onze afdeling Klantenservice:

Per post

Parfuma
Eiermarkt 31
2000 Antwerpen
België

Per E-mail
Klik hier om het contactformulier te openen

Telefonisch

T + 32 3 232 46 11
ma t/m vrij:10:00 tot 18:00 uur

Per fax

F + 32 3 226 38 90

 Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn alleen geldig in Europa. De kortingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro's inclusief belastingen en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten (zie Leveringsinformatie) en kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

De producten blijven volledig eigendom van Parfuma totdat het volledige verschuldigde bedrag door Parfuma is ontvangen.

De bestelling en de bevestiging van de transactie

Als u uw bestelling bevestigt door op de knop 'Voltooien' te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Uw bestelling wordt vervolgens in behandeling genomen, zodat u uw pakje gemiddeld binnen 2  tot 6 werkdagen thuis wordt bezorgd.

Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

Parfuma kan zich op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Parfuma is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

 Beschikbaarheid van producten

Onze productaanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Mocht een product niet meer leverbaar zijn, ontvangt u een waarde cheque ter vervanging. Deze cheque kunt u desgewenst verzilveren bij uw toekomstige bestelling.

Veilige betaling

De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in euro. De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (uitzondering hierop is mogelijk wanneer de Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de koper en worden weergegeven bij het uitchecken van de digitale winkelwagen. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

Parfuma bvba biedt u verschillende betalingsopties via Ogone:

    • Visa & Mastercard, Bancontact/ Mistercash, iDEAL, PayPal.
    • Via overschrijving, uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van betaling.

         Het geld zal onmiddelijk gedebiteerd worden na de online betaling. 

 Levering

Prijzen en verkopen zijn vanaf Antwerpen- België. De producten worden alleen in Europa geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste. Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.

Levering is normaal voorzien de dag nadien (2 werkdagen in België en 3-6 werkdagen naar Europa).
Standaard levering in België is met bpack 24h business (Verzekerde zending en 2 aanbiedingen)
Standaard levering Europa met bpack World Business
Met de Taxipost e-Tracker kun je je bestelling volgen op de Website van Bpost
Je vindt deze code in de verzendbevestiging die wij u toesturen.
(De informatie over je pakket kan enkele uren vertraagd zijn )
Meer info en indicatieve tarieven hier.

Tijdens de zending kan het afleveradres niet gewijzigd worden.
Bij foutief ingevulde adresgegevens zijn de (2e) verzendkosten voor eigen rekening.

 Annulatierecht

U hoeft  zich geen zorgen te maken indien een product niet aan uw verwachting voldoet. U zendt het product in perfecte staat en in de oorspronkelijke verpakking binnen 15 dagen na ontvangst, met vermelding van reden van terugzending, naar Parfuma Klantendienst, Eiermarkt 31, 2000 Antwerpen, België. Wij verbinden ons ertoe om het te ruilen of, indien u verkiest, het terug te betalen per overschrijving  binnen de 15 dagen na ontvangst volgens de modaliteiten aangegeven in ons Retourbeleid.

Aansprakelijkheid

Parfuma wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders. In het geval dat er per ongeluk naamgegevens van een minderjarige worden verzameld, heeft het ouderlijk gezag de bevoegdheid zich te verzetten tegen het bewaren en/of doorgeven aan derden van die gegevens.

Hyperlinks kunnen bezoekers doorsturen naar andere websites dan de onderhavige. Parfuma kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die websites de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften zou overtreden. Bovendien wijst Parfuma erop dat als er een hyperlink wordt aangemaakt naar de homepage van de onderhavige site of iedere andere pagina van de site, daar de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Parfuma voor nodig is.

 Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's, tekeningen enz., die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Parfuma of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Parfuma. Parfuma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Parfuma zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

 Geldend recht/wetgeving

Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen (België) rechtsbevoegd. 

 Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Parfuma zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.